Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
   
Strona główna / Szkolenia / Kursy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
Wymagania w stosunku do kandydatów na instruktorów i wykładowców
  1. Szkolenie dla kandydatów na instruktorów/wykładowców może rozpocząć osoba, która:
    1. posiada prawo jazdy kategorii:
      • A, B, T co najmniej przez okres 2 lat;
      • B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B;
    2. posiada ważne orzeczenia lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i odpowiednio psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
    3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
    4. - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
      - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
      - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
      - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
      - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
      - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
    5. jest wpisana do ewidencji instruktorów/wykładowców (tylko osoby rozszerzające zakres posiadanych uprawnień instruktora/wykładowcy);
  2. Szkolenie dla kandydatów na wykładowców może rozpocząć osoba, która spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. c.
  3. Badanie lekarskie i badanie psychologiczne przeprowadza się na koszt zainteresowanego przed przystąpieniem do kursu. Skierowania na badanie wydaje organizator szkolenia.
  4. Sprawdzenia spełniania przez kandydata na instruktora wymogów wymienionych w pkt 1 dokonuje organizator kursu.
Cel i rodzaje szkolenia
  1. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców.
  2. Rodzaje szkolenia:
    1. kurs podstawowy - w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, dla kandydatów na instruktorów/wykładowców;
    2. kurs uzupełniający - w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy dla instruktorów/wykładowców rozszerzających zakres posiadanych uprawnień.
Zakres, wymiar godzinowy i organizacja szkolenia
  1. Kurs dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności - przeprowadzane w formie egzaminu.
  2. Liczba godzin szkolenia wynosi:
    1. kandydatów na instruktorów i instruktorów
      • podstawowego - nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;
      • uzupełniającego - nie mniej niż 6 godzin zajęć teoretycznych i 70 godzin zajęć praktycznych.
    2. kandydatów na wykładowców i wykładowców:
      • podstawowego - nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 35 godzin zajęć praktycznych;
      • uzupełniającego - nie mniej niż 62 godzin zajęć teoretycznych i 35 godzin zajęć praktycznych;
  3. Kurs dla kandydatów na instruktorów/wykładowców jest prowadzony w zakresie uprawnień poszczególnych kategorii prawa jazdy, przy czym w przypadku rozszerzania posiadanych uprawnień osoba ta uczestniczy jedynie w kursie uzupełniającym.
  4. Całość szkolenia zorganizowana jest w formie 4,5-miesięcznego kursu. Zajęcia teoretyczne odbywają się w weekendy.
Wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
  1. Kierownik ośrodka wydaje kandydatowi na instruktora lub wykładowcę zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, jeżeli osoba ta:
    1. uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach;
    2. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego poziom osiągniętej wiedzy i umiejętności.
  2. Egzamin, o którym mowa w pkt 1 obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z następujących przedmiotów: "Psychologia", "Metodyka nauczania", "Prawo o ruchu drogowym", Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu:, "Technika i taktyka jazdy" oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.
Wymagane dokumenty
  1. Osoba przystępująca do szkolenia składa przed rozpoczęciem kursu czytelnie wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa oraz przedkłada do wglądu:
    1. prawo jazdy potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień;
    2. ważne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktorów/wykładowców;
    3. dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktorów/wykładowców;
    4. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów/wykładowców,
    5. dowód uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu.
  2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 lit. a, b nie są wymagane są od kandydatów na wykładowców.
Zgłoszenie uczestnictwa
Instruktorzy - zgłoszenie uczestnictwa
Kredytowanie szkolenia - szczegóły


Szczegółowe informacje można uzyskać w WORD Zielona Góra w godz.: 07.00 ÷ 15.00:
* telefonicznie pod numerem: 68 47653 93, 68 476 53 85 lub
* osobiście: pok. 107, 113 (I piętro).

 
 
 
poleć serwis znajomym | kontakt | drukuj | mapa serwisu
serwis zarządzany przez e-CMS     © 2005